СТР №08 Разриване на земни маси

СТР №08/07.07.2014 г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: 
Разриване на земни маси
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ/ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/: 

Наредба на Общински съвет Бургас за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявление по образец;        
2. Удостоверение за актуално правно състояние;        
3. Разрешение за строеж или Разрешение за събаряне         
4. План на основите с изчислени: хумус, мъртвица, сторителни отпадъци        
5. Трасировъчен чертеж .        
6. Квитанция за платена такса        
7. Вид на превозното средство 

 

Услуга на: